Loading
حامی استعدادهای درخشان
Follow us on:

روابط عمومی

روابط عمومی و امور بین الملل  موسسه خیریه و قرض الحسنه شجره طیبه(حامی استعدادهای درخشان)

روابط عمومی دوشادوش مدیریت از آغاز تاکنون در این سیر تکاملی سعی نموده است تا بازویی قدرتمند، اندیشه ایی پویا و خلاق، چشمانی تیزبین و همه جانبه نگر و زبانی صادق برای مجموعه اش باشد.

موسسه خیریه شجره طیبه با عبور از رویدادها و شرایط و اقتضائات خاص اکنون با تدوین زیرساختهای مادی و معنوی قدرتمند  خود در موقعیت طرح تحول ، جایگاه ویژه ایی را در بین دستگاههای خدمت رسان به خود اختصاص داده است.

وجود و ابلاغ طرح تحول ، این سازمان را در جایگاهی محوری جهت عملیاتی سازی و نظارت بر اجرای صحیح این پروژه مطرح نموده است. لذا متعاقب این جایگاه دفتر روابط عمومی نیز بایستی با رویکردی پویا و خلاق و شیوه ایی اقتضایی ، زمینه ساز شفافیت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی باشد.

در این جایگاه روابط عمومی خیریه شجره طیبه از چهار اصل اساسی پیروی می کند:

الف-اصل مشارکت

ب- اصل خلاقیت

ج- اصل پویایی گروهی

د- اصل صداقت

 
 
مدیریت واحد روابط عمومی

مرتضی پرورش

واحد روابط عمومی و فعالیت نیروهای افتخاری فعال در مؤسسه در قاب تصویر

من از تحصیل حمایت میکنم