در حال بارگزاری...

نخبگان علمی بی بضاعت

حضور خیریه شجره طیبه در دشتبال سمیرم
انجمن صنفی کارفرمایی درمانگاه‌های دندانپزشکی استان اصفهان
هیچ نهاد دولتی تاکنون به این خیریه کمک نکرده است
ازهزینه های دریافتی از خیرین ریالی برای هزینه های جانبی موسسه هزینه نمی گرد
مشکلات اقتصادی بزرگترین معضل بر سر راه اقدامات آموزشی موسسه خیریه شجره طیبه است