Loading
حامی استعدادهای درخشان
Follow us on:

بزهکاری اجتماعی

یزدانپناه: راه میانبر جلوگیری از بزهکاری حمایت از نخبگان است / پرورش نخبگان خدمت به بشریت است