Loading
حامی استعدادهای درخشان
Follow us on:

پیشگفتار

پیشگفتار

ظهور پدید فقر درجامعه موجب آسیب پذیرشدن خانواده ها در برابر انحرافات اجتماعی و اخلاقی شده است . لذا مصون سازی خانواده ها در برابر آسیبهای مختلف اجتماعی از ضرورتهای اجتناب ناپذیر در جامعه از سوی کارگزاران فرهنگی ، موسسات خیریه عام المنفعه و سایر اقشار جامعه می باشد .

اگر بیاندیشیم که بخشی از سهم ما از جامعه ای که در آن زندگی می کنیم دوست داشتن دیگران و به فکر همنوعان بودن و رفع گرفتاری آنها می باشد و بدانیم که انسانیت انسانها در این خلاصه می شود .

و پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد (ص) فرموده اند :

از ما نیست مسلمانی که همت در رفع امور مسلمانان نداشته باشد .

و بدانیم انسانها با لبخندی که بر لبهای همنوعان خود می نشانند و احساس خوبی که برجای می نهند و به دردی که از دردمندان می کاهند ارزشمندند . وجود این انسانها زمین را زیبا می کند و صدقه جاریه ای هستند که آثارشان همیشه باقی خواهد ماند .

بر سرآنم که گر ز دست بر آید                                             دست به کاری زنم که غصه سر آید    (حافظ)