counter stats
جملات روز:

هرکس طالب علم را یاری نماید دوستدار پیامبران و با آنان است.رسول اکرم (ص)

دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ فارسی | Englishهسته مطالعاتی و راهبردی (اتاق فکر)

نامنام خانوادگیسمت در خیریه
دکتر مسعودانصاری مهرریاست اتاق فکر
دکتر محسنآزادعضو اتاق فکر
دکتر محمد علیطالبیعضو اتاق فکر
دکتر علیآقاجانیعضو اتاق فکر
دکتر علی اکبرکمالیعضو اتاق فکر
آقای علیرضانصر عضو اتاق فکر
آقای اصغرتوکلیعضو اتاق فکر
آقای حسامدهقانعضو اتاق فکر
آقای اکبر پولادیعضو اتاق فکر
مهندس احمدرضاصادقیدبیر اتاق فکر

برچسب های مطلب :