counter stats
جملات روز:

هرکس طالب علم را یاری نماید دوستدار پیامبران و با آنان است.رسول اکرم (ص)

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ فارسی | Englishبازرسین خیریه

نامنام خانوادگیسمت در خیریه
آقای محمد جعفرصرامیبازرس اصلی
آقای مرتضی احمدیبازرس اصلی
آقای ناصرواقفبازرس علی البدل

برچسب های مطلب :