counter stats
جملات روز:

کسی که در طلب علم و دانایی می کوشد بهشت نیز طالب اوست.امام رضا(ع)

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ فارسی | Englishبازرسین خیریه

نامنام خانوادگیسمت در خیریه
آقای محمد جعفرصرامیبازرس اصلی
آقای مرتضی احمدیبازرس اصلی
آقای ناصرواقفبازرس علی البدل

برچسب های مطلب :